Dokumentasjon

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER.

 

1. Generelt
Salg og leveranser fra Rollform AS skjer i henhold til Norsk Standard NS 8409 og lov om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr. 27), med de særskilte unntak eller presiseringer som følger nedenfor. Særskilt avtalte betingelser i avtale mellom selger og kjøper, eller som måtte fremgå av tilbud og/eller ordrebekreftelse, går foran bestemmelser gitt her, i NS 8409 og/eller kjøpsloven.

2. Selgers tilbud
Selgers tilbud er bindende i 30 dager fra tilbudets dato. Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Priser er basert på tilbudsdagens priser. Selgers leveranse omfatter ikke transport og pakkeomkostninger dersom ikke annet er avtalt skriftlig. Antatt leveringstid i tilbud kan endres som følge av endret kapasitetsutnyttelse i perioden mellom tilbud og aksept.

3. Ordrebekreftelse
Når kunden mottar ordrebekreftelse må denne godkjennes før igangsettelse av produksjon og selgers tilbud er bindende. Dersom det er endringer må disse meddeles skriftlig innen 24t.

4. Priser
Alle priser er eksklusive merverdiavgift. Vi tar forbehold om prisendringer fra produsent, leveringsdagens pris vil være gjeldende. Varsel om prisendringer vil gjennomføres i henhold til eventuelle inngåtte avtaler.

5. Betalingsbetingelser
Betaling skal skje i henhold til ordrebekreftelse. Selger forbeholder seg retten til å kreve kredittforsikring på alle sine kunder, alternativt forskuddsbetaling, om ikke tilfredsstillende sikkerhet stilles før bestilling. Dersom levering deles opp, har selger rett til å utstede faktura løpende for leverte varer. Etter forfall kan det beregnes forsinkelses rente i henhold til den enhver tid gjeldende sats hjemlet i lov om renter ved forsinket betaling.

6. Leveringsbetingelser
Om ikke annet er beskrevet gjelder alle priser avhentet vårt lager. Forsendelsesdato er dato sendt/hentet fra Rollform AS. Våre leveringsbetingelser er EXW/ex works og levering anses skjedd når varene er losset på bilen og risikoen går samtidig over på kjøper.
Eventuell utkjøring besørges etter de til enhver tid gjeldende satser. Fraktbrev skal alltid signeres av kunde, enten ved henting hos oss eller ved levering fra en av våre transportører. Anslått leveringstid er alltid veiledende. Kjøper skal ved mottak kontrollere og undersøke varen forsvarlig. Avvik av enhver art anføres alltid på fraktbrev.
Post address Visit address Telephone www.rollform.no Bank account Company number Heiasvingen 66 Heiasvingen 66 +47 67 90 05 40 post@rollform.no 8160.13.64913 NO 968 589 164 MVA 1900 FETSUND 1900 FETSUND

7. Kontroll av varene/reklamasjon
Kjøper plikter å kontrollere varen nøye ved mottagelse, herunder blant annet antall, størrelse, farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere varen for synlige skader. Avvik/skader påføres fraktbrev og meldes selger uten opphold og senest innen 5 dager etter mottak.
Senere reklamasjon som ikke kunne oppdages ved mottak, plikter kjøper å fremsette skriftlig pr. e-post innen 14 dager etter at mangelen ble, eller burde blitt oppdaget. Reklamasjonen skal være begrunnet og dokumentert. Dersom slik reklamasjon/avvik ikke er gitt etter gjeldende frister ovenfor, er kjøpers reklamasjonsadgang over manglende enheter og/eller feil/skader/mangler tapt.
Dersom det er meldt mangler/skader står selger fritt til å foreta retting eller omlevering, jfr. Kjøpsloven § 36. Erstatning kan kun kreves dersom selger ikke har foretatt retting/omlevering innen rimelig tid og kjøper kan dokumentere at forholdet har påført han tap. Selger er aldri ansvarlig for kjøpers direkte tap, herunder tap som følge av driftstap eller avansetap.

8. Retur
Kun feilfrie, ordinære lagerførte varer kan tas i retur innen 14 dager etter leveringsdato. Dette må avtales skriftlig med Rollform AS.
Retur vil bli belastet med et returgebyr på 20%. Spesialbestilte varer, varer vi ikke lagerfører eller varer som er utgått av vårt sortiment tas ikke i retur. Returfrakt betales av kunde.

9. Forsinkelse
Selger plikter å informere kjøper straks om forsinkelse Samlet dagsmulkt og/eller erstatningsansvar for forsinkelser skal ikke overstige 10 % av kontraktsummen. Ved vesentlige forsinkelse og som selgeren er ansvarlig for, kan kjøper dog heve avtalen.
Dersom levering utsettes etter ønske og/eller krav fra kjøper, har selger rett til å sende faktura for varene på det opprinnelig avtalte leveringstidspunkt. Risikoen for varen går da samtidig over på kjøper.

10. Salgspant
Selger har eiendomsrett til solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt (jfr. panteloven, spesielt 3-14). Etter forfall beregnes rente iflg. Lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100.

11. Tvisteløsning
Tvister som følge av leveransen skal søkes avgjort ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler.